Читалището


Географското разположение на с. Ново село е в непосредствена близост до Областния център Русе.

В историята на България, трудно могат да се посочат други институции, като народните читалища, с толкова богата биография. В тези духовни огнища на България, разцъфтяха националното ни изкуство и култура, в тях се създадоха, съхраниха и пренесоха за поколенията най-положителните традиции на културното ни наследство.

 

Началото на читалищното дело в Ново село е поставено през 1900 г., като за дата на основаване на читалището се приема 26.11.1908 г. През следващата 1909 г. се приема и Устава на читалището. Читалището става обединяващо ядро на народната интелигенция и прогресивната младеж които осъществяват богата и разнообразна творческа и културно-просветна дейност.

През 70 години на 20 век в духовния живот на село Ново село свое място завоюва масовата художествена самодейност. В самодейните художестнени състави са обединени 250 самодейци. Резултат на общите усилия на Управителния съвет на читалището, самодейците и обществеността, е събуждането за живот на много народни песни, обичаи и игри, умело и вдъхновено пресъздадени от групите за автентичен фолклор.

 

И днес Народно читалище ”Надежда” е инициатор и организатор на културно–просветния живот в селото и утвърден притегателен център за различните поколения, социални и етнически групи.

 

През 1997 година читалщито е регистрирано като Сдружение с нестопанска цел от Русенския окръжен съд и регистъра към Министерството на културата. Основните цели и задачи, които са предмет на дейността на читалището, са да приобщава хората от населеното място към постиженията на науката , изкуството и културата, да работи за възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

 

От 1900 г. до днес читалище”Надежда” е основател и учредител на културно – просветния живот в населеното място.

През различните исторически периоди читалището е оказвало съществена роля в развитието и живота на селото. За 105 годишната си история НЧ ”Надежда” се е утвърдило като притегателен център за различните поколения, социални и етнически групи в селото.

 

Днес читалище “Надежда” предлага възможност за местно развитие. То е прозорец към света. В него хората идват за да вършат добри дела заедно със съгражданите си и да придобият по-добро чувство за общност и култура.

 

Една трета от населението на селото – 1200 жители е от ромски произход. През своята дългогодишна дейност читалището е успяло да приобщи двата етноса, предало им е съхранените обичаи, традиции и нрави на българите – специфични за района.

Една от водещите амбиции на читалищното настоятелство е читалището да бъде в рамките на своите възможности съвременен информационен център, който съобразно новите условия, търси посоки за разширение на своята дейност – подпомагане на деца и лица в неравностойно положение, интеграция на ромското население, подобряване на социалната среда и др. При моделиране на съвременния си облик традиция е културният живот в селото да протича под ръководството на читалището с пълната подкрепа и съдействие на местната власт в лицето на кметството, училището, детската градина и ясла, съществуващите кооперации, сдружения, еднолични търговци и др.

 

През 2012 г. броят на неговите членове е 125 (70 действителни, 55 спомагателни), които участват активно в дейността му.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

   

 

FB
Карта на сайта
Народно читалище ”Надежда - 1908” с. Ново село
Прима-Софт ООД